Indien een datum is vastgesteld, meestal op termijn van enkele dagen tot enkele weken, zal de eiser de gedaagde partij dagvaarden om voor de rechter (de voorzieningenrechter) te verschijnen.
Het vonnis kan (zelfs jaren later nog) worden aangetast door een uitspraak van een bodemrechter moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.Vervolgens hebben partijen in de meeste gevallen de mogelijkheid van hoger beroep.Bij de toepassing van de vooraf vastgelegde minimum-, basis-, en maximumbedragen zal rekening gehouden worden met volgende overwegingen : * Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingvergoeding.200, het minimum bedrag 75 en het.Sinds voornoemde wet krijgt de "winnende partij" een vergoeding voor de kosten die zij gemaakt heeft door zich te laten bijstaan door een advocaat.De eiser verzoekt via een advocaat een datum en geeft daarbij aan welk geschil hij aanhangig wil maken.Van dat uitreiken doet de deurwaarder verslag door op de dagvaarding aan te tekenen dat de dagvaarding is uitgebracht.Indien een dossier door de partij zelf verdedigd wordt zijn deze nihil.Met uitzondering van de aangelegenheden bedoeld in artikel 4 van dit besluit wordt de rechtsplegingsvergoeding voor geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen, vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld.Deze tarieven gaan van 75 EUR voor een verstek in de laagste schijf (tot 250 EUR) tot.000 garage de kort vetos dealer in toyota gespecialiseerd EUR maximumbedrag in de hoogste schijf (boven.000.000 EUR).
In beginsel zal de rechter echter, wanneer er meerdere partijen in het gelijk worden gesteld, het dubbel van het basisbedrag als rechtsplegingsvergoeding toekennen.
De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting).In afwijking van de artikelen 2 en 3 worden de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding voor rechtspleging bedoeld in artikelen 579 en 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld.De basis-, minimum- en maximum bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 105,78 punten (basis 2004 telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van dit.De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding.Het vonnis wordt aan de advocaten van partijen toegezonden.In de regel wikkelen partijen af conform het vonnis van de kort geding rechter, en is het geschil juridisch beslecht.De rechtbank zal vervolgens nagaan of de gedaagde partij correct is opgeroepen voor de zitting.In het jargon spreken we van de akte houdende eis in reconventie.Ingeval de verweerder, of de gedaagde in hoger beroep, na de inschrijving op de rol, de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten, is het bedrag van de vergoeding gelijk aan én kwart van de basisvergoeding, zonder hoger te kunnen.Om een zaak op te starten moet ik sommige gevallen ook rekening gehouden worden met de kosten van de gerechtsdeurwaarder om de andere partijen officieel op te roepen (in de meeste gevallen per dagvaarding).
Lees: datgene wat de eisende partij van de rechter vraagt.
De deurwaarder stuurt zijn dagvaardingsexploit vervolgens terug naar de advocaat die hem of haar de dagvaardingsinstructie had gegeven, voorzien van zijn nota van kosten.

Een dagvaarding is een processtuk waarmee de vordering (de eis) wordt ingesteld tegen de gedaagde partij.
De rechter voert de algemene procedurele regie.
Neemt u gerust contact met mij.


[L_RANDNUM-10-999]